1. Trang ch?
  2. S?n ph?m
  3. Tr?m tr?n Asphalt di ??ng

  Tr?m tr?n Asphalt di ??ng

  Tr?m tr?n Asphalt di ??ng

  Model: SLB, ki?u tr?ng

  ?ng d?ng chính c?a Tr?m tr?n asphalt di ??ng
  V?i kh? n?ng s?n xu?t l??ng l?n asphalt ch?t l??ng cao trong th?i gian ng?n, lo?i thi?t b? tr?n asphalt này ???c s? d?ng r?ng r?i nh? m?t ph?n kh?ng th? thi?u trong các c?ng trình xay d?ng và b?o trì ???ng bê t?ng nh?a.

  Th?ng s? k? thu?t c?a Tr?m tr?n asphalt di ??ng
  Tr?m tr?n asphalt model SLB-8
  Model No. SLB-8
  N?ng su?t 8t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m Nhiên li?u 23.7KW
  Than ?á 40KW
  Nhi?t ?? x? 120-180°C(có th? ?i?u ch?nh)
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O:5-7.5kg/t
  Than ?á:13-15kg/t
  C?u thành tùy ch?n Thùng ?ong c?t li?u, Si l? ch?a nh?a ???ng, Máy nghi?n than ?á, Thi?t b? l?c ki?u ??t, Thi?t b? l?c ki?u túi, Nhà ?i?u hành, Bu?ng gia nhi?t asphalt
  Tr?m tr?n asphalt model SLB-10
  Model No. SLB-10
  N?ng su?t 10t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m Nhiên li?u 24.3KW
  Than ?á 41KW
  Nhi?t ?? x? 120-180°C(có th? ?i?u ch?nh)
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O:5-7.5kg/t
  Than ?á:13-15kg/t
  C?u thành tùy ch?n Thùng ?ong c?t li?u, Si l? ch?a nh?a ???ng, Máy nghi?n than ?á, Thi?t b? l?c ki?u ??t, Thi?t b? l?c ki?u túi, Nhà ?i?u hành, Bu?ng gia nhi?t asphalt
  Tr?m tr?n asphalt model SLB-15
  Model No. SLB-15
  N?ng su?t 15t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m Nhiên li?u 33KW
  Than ?á 54KW
  Nhi?t ?? x? 120-180°C(có th? ?i?u ch?nh)
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O:5-7.5kg/t
  Than ?á:13-15kg/t
  C?u thành tùy ch?n Thùng ?ong c?t li?u, Si l? ch?a nh?a ???ng, Máy nghi?n than ?á, Thi?t b? l?c ki?u ??t, Thi?t b? l?c ki?u túi, Nhà ?i?u hành, Bu?ng gia nhi?t asphalt
  Tr?m tr?n asphalt model SLB-20
  Model No. SLB-20
  N?ng su?t 20t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m Nhiên li?u 46.5KW
  Than ?á 70KW
  Nhi?t ?? x? 120-180°C(có th? ?i?u ch?nh)
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O:5-7.5kg/t
  Than ?á:13-15kg/t
  C?u thành tùy ch?n Thùng ?ong c?t li?u, Si l? ch?a nh?a ???ng, Máy nghi?n than ?á, Thi?t b? l?c ki?u ??t, Thi?t b? l?c ki?u túi, Nhà ?i?u hành, Bu?ng gia nhi?t asphalt
  Tr?m tr?n asphalt model SLB-30
  Model No. SLB-30
  N?ng su?t 30t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m Nhiên li?u 60KW
  Than ?á 90.3KW
  Nhi?t ?? x? 120-180°C(có th? ?i?u ch?nh)
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O:5-7.5kg/t
  Than ?á:13-15kg/t
  C?u thành tùy ch?n Thùng ?ong c?t li?u, Si l? ch?a nh?a ???ng, Máy nghi?n than ?á, Thi?t b? l?c ki?u ??t, Thi?t b? l?c ki?u túi, Nhà ?i?u hành, Bu?ng gia nhi?t asphalt
  ??c tr?ng c?a Tr?m tr?n asphalt di ??ng
  1. Thi?t k? tích h?p tang tr?n và tang s?y theo m? giúp gi?m thi?u chi phí ??u t? cho khách hàng;
  2. C?u trúc ??n gi?n, x? ly d? dàng: s?y trong khi tang quay ng??c chi?u kim ??ng h? (t? bu?ng ??t), x? trong khi tang quay theo chi?u kim ??ng h? (t? bu?ng ??t), và gió ???c xoáy t?i tam c?a tang.
  3. ?i?u khi?n PLC, màn hình c?m ?ng v?i ch?c n?ng v?n chuy?n tùy y b?ng tay/t? ??ng ???c kh? d?ng cho lo?i máy tr?n bê t?ng này.
  4. C?u trúc khung di chuy?n ???c giúp v?n chuy?n và cài ??t nhanh chóng, d? dàng.
  5. Bu?ng ??t than ?á ho?c d?u ???c tùy ch?n theo yêu c?u c?a khách hàng.
  M?u yêu c?u
  S?n ph?m liên quan
  中文字幕免费无线观看