1. Trang ch?
  2. S?n ph?m
  3. Tr?m tr?n Asphalt ??nh l??ng di ??ng

  Tr?m tr?n Asphalt ??nh l??ng di ??ng

  Tr?m tr?n Asphalt ??nh l??ng di ??ng
  Model: QLB

  ?ng d?ng chính c?a Tr?m tr?n asphalt ??nh l??ng di ??ng
  Lo?i máy tr?n asphalt này ???c s? d?ng r?ng r?i trong s?n xu?t asphalt, v?n ???c bi?t ??n là lo?i v?t li?u c?ng nghi?p ?óng vai trò thi?t k? trong các c?ng trình xay d?ng và b?o trì ???ng bê t?ng nh?a.

  Th?ng s? k? thu?t c?a Tr?m tr?n asphalt ??nh l??ng di ??ng
  Tr?m tr?n asphalt ??nh l??ng model QLB-10
  Model No. QLB-10
  N?ng su?t 10t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m Nhiên li?u 41.5KW
  Than ?á 57.5KW
  Thùng ?ong c?t li?u --
  Tr?ng l??ng si l? ch?a thành ph?m 2t
  Nhi?t ?? x? 120-180°C, (tùy ch?nh)
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O: 5-7.5kg/t
  Than ?á:13-15kg/t
  C?u thành tùy ch?n Máy nghi?n than ?á, Thi?t b? l?c ki?u ??t, Thi?t b? l?c ki?u túi, Nhà ?i?u hành, Bu?ng gia nhi?t asphalt
  Tr?m tr?n asphalt ??nh l??ng model QLB-15
  Model No. QLB-15
  N?ng su?t 15t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m Nhiên li?u 54KW
  Than ?á 75KW
  Thùng ?ong c?t li?u --
  Tr?ng l??ng si l? ch?a thành ph?m 5t
  Nhi?t ?? x? 120-180°C, (tùy ch?nh)
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O: 5-7.5kg/t
  Than ?á:13-15kg/t
  C?u thành tùy ch?n Máy nghi?n than ?á, Thi?t b? l?c ki?u ??t, Thi?t b? l?c ki?u túi, Nhà ?i?u hành, Bu?ng gia nhi?t asphalt
  Tr?m tr?n asphalt ??nh l??ng model QLB-20
  Model No. QLB-20
  N?ng su?t 20t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m Nhiên li?u 63.5KW
  Than ?á 86.5KW
  Thùng ?ong c?t li?u 2.3M3×3
  Tr?ng l??ng si l? ch?a thành ph?m 5t
  Nhi?t ?? x? 120-180°C, (tùy ch?nh)
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O: 5-7.5kg/t
  Than ?á:13-15kg/t
  C?u thành tùy ch?n Máy nghi?n than ?á, Thi?t b? l?c ki?u ??t, Thi?t b? l?c ki?u túi, Nhà ?i?u hành, Bu?ng gia nhi?t asphalt
  Tr?m tr?n asphalt ??nh l??ng model QLB-30 Asphalt Batch Plant
  Model No. QLB-30
  N?ng su?t 30t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m Nhiên li?u 104.5KW
  Than ?á 127.5KW
  Thùng ?ong c?t li?u 5M3×3
  Tr?ng l??ng si l? ch?a thành ph?m 9t
  Nhi?t ?? x? 120-180°C, (tùy ch?nh)
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O: 5-7.5kg/t
  Than ?á:13-15kg/t
  C?u thành tùy ch?n Máy nghi?n than ?á, Thi?t b? l?c ki?u ??t, Thi?t b? l?c ki?u túi, Nhà ?i?u hành, Bu?ng gia nhi?t asphalt
  Tr?m tr?n asphalt ??nh l??ng model QLB-40
  Model No. QLB-40
  N?ng su?t 40t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m Nhiên li?u 125KW
  Than ?á 169KW
  Thùng ?ong c?t li?u 5M3×3
  Tr?ng l??ng si l? ch?a thành ph?m 9t
  Nhi?t ?? x? 120-180°C, (tùy ch?nh)
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O: 5-7.5kg/t
  Than ?á:13-15kg/t
  C?u thành tùy ch?n Máy nghi?n than ?á, Thi?t b? l?c ki?u ??t, Thi?t b? l?c ki?u túi, Nhà ?i?u hành, Bu?ng gia nhi?t asphalt
  Tr?m tr?n asphalt ??nh l??ng model QLB-60
  Model No. QLB-60
  N?ng su?t 60t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m Nhiên li?u 157.5KW
  Than ?á 205KW
  Thùng ?ong c?t li?u 5M3×3
  Tr?ng l??ng si l? ch?a thành ph?m 9t
  Nhi?t ?? x? 120-180°C, (tùy ch?nh)
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O: 5-7.5kg/t
  Than ?á:13-15kg/t
  C?u thành tùy ch?n Máy nghi?n than ?á, Thi?t b? l?c ki?u ??t, Thi?t b? l?c ki?u túi, Nhà ?i?u hành, Bu?ng gia nhi?t asphalt
  Tr?m tr?n asphalt ??nh l??ng model QLB-80
  Model No. QLB-80
  N?ng su?t 80t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m Nhiên li?u 200KW
  Than ?á 276KW
  Thùng ?ong c?t li?u 5M3×4
  Tr?ng l??ng si l? ch?a thành ph?m 20t
  Nhi?t ?? x? 120-180°C, (tùy ch?nh)
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O: 5-7.5kg/t
  Than ?á:13-15kg/t
  C?u thành tùy ch?n Máy nghi?n than ?á, Thi?t b? l?c ki?u ??t, Thi?t b? l?c ki?u túi, Nhà ?i?u hành, Bu?ng gia nhi?t asphalt

  ??c tr?ng c?a Tr?m tr?n asphalt ??nh l??ng di ??ng
  1. Thi?t k? tích h?p tang s?y theo m? và bu?ng tr?n tr?c kép ki?u ngang giúp tr?m tr?n hoàn toàn và s?n xu?t ra s?n ph?m t?t h?n.
  2. ??nh l??ng chính xác và ch?t l??ng ?n ??nh;
  3. C?u trúc máy ??n gi?n, v?n hành d? dàng: s?y khi tang tr?ng quay ng??c chi?u kim ??ng h? (t? bu?ng ??t), x? khi tang tr?ng quay theo chi?u kim ??ng h? (t? bu?ng ??t);
  3. ?i?u khi?n PLC, màn hình c?m ?ng v?i ch?c n?ng v?n chuy?n tùy y b?ng tay/t? ??ng ???c kh? d?ng cho lo?i máy tr?n bê t?ng này.
  4. C?u trúc khung di chuy?n ???c giúp v?n chuy?n và cài ??t nhanh chóng, d? dàng.
  5. Bu?ng ??t than ?á ho?c d?u ???c tùy ch?n theo yêu c?u c?a khách hàng.

  M?u yêu c?u
  S?n ph?m liên quan
  中文字幕免费无线观看