1. Trang ch?
  2. S?n ph?m
  3. Tr?m tr?n Asphalt (thùng ch?a thành ph?m tách r?i)

  Tr?m tr?n Asphalt (thùng ch?a thành ph?m tách r?i)

   Tr?m tr?n Asphalt (thùng ch?a thành ph?m tách r?i)
  Model: LB Ki?u c? ??nh (thùng ch?a thành ph?m tách r?i)

  ?ng d?ng chính c?a Tr?m tr?n asphalt
  C?ng ???c g?i là máy tr?n asphalt, hay tr?m tr?n asphalt ??nh l??ng, lo?i máy tr?n bê t?ng này ???c s? d?ng r?ng r?i trong các c?ng trình xay d?ng ???ng bê t?ng nh?a cao c?p.

  Th?ng s? k? thu?t c?a Tr?m tr?n asphalt
  Tr?m tr?n asphalt model LB-600
  Model No. LB-600
  N?ng su?t 48t/h
  C?ng su?t tr?m 205KW
  Tiêu th? nhiên li?u 6.5kg/t
  ?? chính xác ??nh l??ng C?t li?u: ±0.5%
  Tác nhan hoàn nguyên: ±0.5%
  Asphalt: ±0.25%
  Tr?m tr?n asphalt model LB-800
  Model No. LB-800
  N?ng su?t 64t/h
  C?ng su?t tr?m 210KW
  Tiêu th? nhiên li?u 6.5kg/t
  ?? chính xác ??nh l??ng C?t li?u: ±0.5%
  Tác nhan hoàn nguyên: ±0.5%
  Asphalt: ±0.25%
  Tr?m tr?n asphalt model LB-1000
  Model No. LB-1000
  N?ng su?t 80t/h
  C?ng su?t tr?m 220KW
  Tiêu th? nhiên li?u 6.5kg/t
  ?? chính xác ??nh l??ng C?t li?u: ±0.5%
  Tác nhan hoàn nguyên: ±0.5%
  Asphalt: ±0.25%
  Tr?m tr?n asphalt model LB-1200
  Model No. LB-1200
  N?ng su?t 96 t/h
  C?ng su?t tr?m 255KW
  Tiêu th? nhiên li?u 6.5kg/t
  ?? chính xác ??nh l??ng C?t li?u: ±0.5%
  Tác nhan hoàn nguyên: ±0.5%
  Asphalt: ±0.25%

  ??c tính c?a Tr?m tr?n asphalt
  1. Máy tr?n asphalt s? d?ng v?t li?u ch?ng ?n mòn ?? b?n cao giúp t?ng tu?i th? c?a thi?t b?;
  2. Vi?c cài ??t b? l?c b?i xyclon c?p m?t và h? th?ng l?c ki?u ??t c?p hai, cùng v?i thi?t k? ch?ng b?i áp su?t am cho than tr?m, v? c?n b?n giúp ti?t ki?m chi phí ??u t? cho khách hàng nh? tính kinh t? và th?c ti?n v??t tr?i.
  3. Sàng rung tuy?n tính ???c truy?n ??ng b?ng ??ng c? rung nh?p kh?u giúp c?i thi?n hi?u qu? sàng và gi?m thi?u t?n s? l?i c?a tr?m.
  4. Máy nang c?t li?u ???c nang b?i xích ??a, kh?ng ch? nang tu?i th? c?a máy nang mà còn c?i thi?n tính ?n ??nh khi v?n hành;
  5. Tang s?y ki?u t?m xích t?i ?u giúp h? th?ng s?y hi?u qu? và ?n ??nh h?n;
  6. Thi?t k? m?-?un toàn b? giúp máy v?n chuy?n và cài ??t nhanh chóng và thu?n ti?n;
  7. H? th?ng ?i?u khi?n ng??i/máy t? ??ng hoàn toàn v?i ch??ng trình ph?n h?i và t? phan tích giúp ??m b?o v?n hành ??n gi?n và an toàn.

  M?u yêu c?u
  S?n ph?m liên quan
  中文字幕免费无线观看