1. Trang ch?
  2. S?n ph?m
  3. Tr?m tr?n Asphalt (thùng ch?a thành ph?m tích h?p)

  Tr?m tr?n Asphalt (thùng ch?a thành ph?m tích h?p)

   Tr?m tr?n Asphalt (thùng ch?a thành ph?m tích h?p)
  Model: GLB Ki?u c? ??nh (thùng ch?a thành ph?m tích h?p)

  ?ng d?ng chính c?a Tr?m tr?n asphalt
  ???c c? ??nh t?i m?t v? trí, ki?u tr?m tr?n asphalt này th??ng ???c s? d?ng ?? s?n xu?t asphalt, ph?c v? xay d?ng và s?a ch?a ???ng b?c cao.

  Th?ng s? k? thu?t c?a Tr?m tr?n asphalt
  Tr?m tr?n asphalt model GLB-1000
  Model No. GLB-1000
  N?ng su?t 80t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 255kw
  S?n l??ng tr?n 1000kg
  Tiêu th? nhiên li?u 6.5KG/T
  ?? chính xác ??nh l??ng C?t li?u: ±0.5%
  B?t: ±0.5%
  Asphalt: ±0.25%
  Tr?m tr?n asphalt model GLB-1200
  Model No. GLB-1200
  N?ng su?t 96t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 300kw
  S?n l??ng tr?n 1200kg
  Tiêu th? nhiên li?u 6.5KG/T
  ?? chính xác ??nh l??ng C?t li?u: ±0.5%
  B?t: ±0.5%
  Asphalt: ±0.25%
  Tr?m tr?n asphalt model GLB-1500
  Model No. GLB-1500
  N?ng su?t 120t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 360kw
  S?n l??ng tr?n 1500kg
  Tiêu th? nhiên li?u 6.5KG/T
  ?? chính xác ??nh l??ng C?t li?u: ±0.5%
  B?t: ±0.5%
  Asphalt: ±0.25%
  Tr?m tr?n asphalt model GLB-2000
  Model No. GLB-2000
  N?ng su?t 160t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 500kw
  S?n l??ng tr?n 2000kg
  Tiêu th? nhiên li?u 6.5KG/T
  ?? chính xác ??nh l??ng C?t li?u: ±0.5%
  B?t: ±0.5%
  Asphalt: ±0.25%
  Tr?m tr?n asphalt model GLB-2500
  Model No. GLB-2500
  N?ng su?t 200t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 550kw
  S?n l??ng tr?n 2500kg
  Tr?m tr?n asphalt model GLB-3000
  Model No. GLB-3000
  N?ng su?t 240t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 670kw
  S?n l??ng tr?n 3000kg
  Tiêu th? nhiên li?u 6.5KG/T
  ?? chính xác ??nh l??ng C?t li?u: ±0.5%
  B?t: ±0.5%
  Asphalt: ±0.25%

  ??c tr?ng c?a Tr?m tr?n asphalt
  1. Thùng ch?a tích h?p ?? ch?a thành ph?m ???c thi?t k? v?i c?u trúc t?i ?u giúp gi?m thi?u kh?ng gian chi?m ?óng c?a thi?t b? và lo?i b? c? ch? nang và gi?m t?n s? l?i.
  2. L??i dao tr?n thi?t k? ??c ?áo và bu?ng tr?n d?n ??ng b?ng ?i?n ??c bi?t giúp quá trình tr?n tr? nên ??n gi?n, hi?u qu? và ?áng tin c?y.
  3. Sàng rung tuy?n tính ???c truy?n ??ng b?ng ??ng c? rung nh?p kh?u giúp c?i thi?n hi?u qu? sàng và gi?m thi?u t?n s? l?i c?a tr?m.
  4. Máy nang c?t li?u ???c nang b?i xích ??a, kh?ng ch? nang tu?i th? c?a máy nang mà còn c?i thi?n tính ?n ??nh khi v?n hành;
  5. Tang s?y ki?u t?m xích t?i ?u giúp h? th?ng s?y hi?u qu? và ?n ??nh h?n;
  6. Thi?t k? m?-?un toàn b? giúp máy v?n chuy?n và cài ??t nhanh chóng và thu?n ti?n;
  7. Máy kép v?i ?i?u khi?n kép. H? th?ng ?i?u khi?n ng??i/máy t? ??ng hoàn toàn v?i ch??ng trình ph?n h?i và t? phan tích giúp ??m b?o v?n hành ??n gi?n và an toàn.
  8. M?t giao di?n phù h?p dùng ?? k?t n?i v?i thi?t b? tái ch? nhi?t.
  9. Thi?t b? than thi?n v?i m?i tr??ng:
  1) h? th?ng l?c b?i ki?u túi c?p hai và lo?i b? b?i theo quán tính c?p m?t; than tr?m ???c thi?t k? ch?ng b?i áp su?t am;
  2) D?a theo tiêu chu?n chau ?u, chúng t?i cung ?ng gi?i pháp chi ti?t và th?c hành ??i v?i ? nhi?m b?t, ? nhi?m v?t li?u và qu?n ly ti?ng ?n.
  3) Tr?m tr?n asphalt c?a chúng t?i có kh? n?ng hài hòa v?i t? nhiên.

  M?u yêu c?u
  S?n ph?m liên quan
  中文字幕免费无线观看