1. Trang ch?
  2. S?n ph?m
  3. Tr?m tái ch? RAP c? ??nh ph? tr?

  Tr?m tái ch? RAP c? ??nh ph? tr?

   Tr?m tái ch? RAP c? ??nh ph? tr?
  Model: RLBZ

  ?ng d?ng chính c?a Tr?m tái ch? RAP c? ??nh ph? tr?
  C?ng ???c bi?t ??n nh? tr?m tái ch? asphalt hay tr?m tái ch? RAP, lo?i thi?t b? tr?n bê t?ng nh?a này ???c s? d?ng chính ?? tái ch? h?n h?p bê t?ng nh?a.

  Th?ng s? k? thu?t c?a Tr?m tái ch? RAP c? ??nh ph? tr? RLBZ
  Tr?m tái ch? asphalt model-RLBZ-600
  Model No. RLBZ-600
  N?ng su?t 48t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 120kw
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O: 5-7.5kg/t
  Than ?á: 3-15kg/t
  T? l? v?t li?u tái ch? t?i ?a 1:01
  ?? chính xác ??nh l??ng C?t li?u tái ch?: ±0.5%
  Tác nhan hoàn nguyên:±0.2%
  Asphalt: ±0.2%
  Tr?m tái ch? asphalt model-RLBZ-800
  Model No. RLBZ-800
  N?ng su?t 60t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 140kw
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O: 5-7.5kg/t
  Than ?á: 3-15kg/t
  T? l? v?t li?u tái ch? t?i ?a 1:01
  ?? chính xác ??nh l??ng C?t li?u tái ch?: ±0.5%
  Tác nhan hoàn nguyên:±0.2%
  Asphalt: ±0.2%
  Tr?m tái ch? asphalt model-RLBZ-1000
  Model No. RLBZ-1000
  N?ng su?t 80t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 160kw
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O: 5-7.5kg/t
  Than ?á: 3-15kg/t
  T? l? v?t li?u tái ch? t?i ?a 1:01
  ?? chính xác ??nh l??ng C?t li?u tái ch?: ±0.5%
  Tác nhan hoàn nguyên:±0.2%
  Asphalt: ±0.2%
  Tr?m tái ch? asphalt model-RLBZ-1500
  Model No. RLBZ-1500
  N?ng su?t 120t/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 200kw
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O: 5-7.5kg/t
  Than ?á: 3-15kg/t
  T? l? v?t li?u tái ch? t?i ?a 1:01
  ?? chính xác ??nh l??ng C?t li?u tái ch?: ±0.5%
  Tác nhan hoàn nguyên:±0.2%
  Asphalt: ±0.2%

  M? t? Tr?m tái ch? RAP c? ??nh ph? tr?
  1. Tr?m tái ch? asphalt seri RLBZ ???c ?i?u ch?nh b?ng cách thêm thi?t b? tái ch? asphalt trên c? s? tr?m tr?n asphalt có s?n, giúp t?ng t? l? s? d?ng c?a tr?m c? s? và gi?m thi?u ??u t? vào các thi?t b? b? sung.
  2. Quá trình gia nhi?t v?t li?u tái ch? (ch? y?u là asphalt) ???c th?c hi?n trong m?t tang s?y chuyên d?ng.
  3. Tr?m tái ch? RAP ch? y?u bao g?m H? th?ng c?p li?u RAP, H? th?ng nang v?t li?u, H? th?ng s?y, Thùng ch?a v?t li?u tái ch? nóng và H? th?ng ??nh l??ng, ???ng ?ng h?p th? khí th?i ??c h?i, H? th?ng ?i?u khi?n, v.v…
  4. M?t vài khách hàng c?a chúng t?i, nh? C?ng ty d? án Zhejiang Zhongli, C?ng ty d? án xay d?ng ???ng Zhejiang Qianchao và m?t vài c?ng ty khác t?i t?nh S?n ??ng, ?? th?y ???c s? thành c?ng sau khi thay ??i tr?m tr?n asphalt s?n có c?a h?.

  M?u yêu c?u
  S?n ph?m liên quan
  中文字幕免费无线观看