1. Trang ch?
  2. Ph? tùng
  Ph? tùng
   1. B?n ch?a nh?a ???ng M?t ph? tùng thi?t y?u và ti?t ki?m n?ng l??ng cho thi?t b? tr?n asphalt, tích h?p b?n ch?a nh?a ???ng, làm ?m, kh? n??c, gia nhi?t, v?n chuy?n, v.v…
   1. Máy ph?i li?u Máy ph?i li?u seri PZ ch? y?u bao g?m thùng ch?a, c? c?u ??nh l??ng electron tích l?y, b?ng chuy?n, v.v…
    Nhi?u v?t li?u có th? ???c ??nh l??ng t? ??ng và theo t? l? b?i máy ph?i li?u d?a trên t? l? bê t?ng nh?a ?? thi?t l?p tr??c
   1. Si l? ch?a nh?a ???ng Phù h?p v?i máy tr?n asphalt, lo?i ph? tùng c?a tr?m tr?n asphalt này ???c s? d?ng ?? ch?a asphalt sau khi ?? ???c tr?n
    Thi?t b? có dung tích t??ng ??i l?n và v?n hành d? dàng.
   1. Thi?t b? l?c ki?u ??t Thi?t b? l?c ki?u ??t kh?ng b?i ?áng tin c?y là s? c?n thi?t cho quá trình tr?n asphalt. Thi?t b? l?c c?a chúng t?i có c?u trúc v? thép và ???c thi?t k? ?? lo?i b? b?i nh? s? d?ng n??c trong su?t quá trình tr?n asphalt, nh? ?ó khí x? ra có ch?t l??ng t?t h?n.
   1. Thi?t b? l?c ki?u túiThi?t b? l?c ki?u túi là lo?i thi?t b? ph? tr? c?a máy tr?n atfan. Cùng v?i máy tr?n và máy s?y, nó có th? giúp t?ng n?ng su?t tr?m tr?n atfan v?i kh? n?ng v?n hành d? dàng.
   1. Máy nghi?n than ?á ?ay là m?t thi?t b? ph? tr? cho bu?ng ??t tr?m tr?n asphalt.
    M?t máy nghi?n than ?á c? nh? ???c s? d?ng chính ?? phá v? nh?ng c?c than ?á thành các ph?n nh? phù h?p v?i thi?t b? gia nhi?t c?a tr?m tr?n asphalt.
   1. Máy nghi?n m?n than ?á Máy nghi?n m?n than ?á là m?t thi?t b? ph? tr? c?a bu?ng ??t. Nó ???c s? d?ng ?? nghi?n các mi?ng than ?á l?n thành b?t, nh? ?ó than có th? ???c ??t ??u trong bu?ng ??t.
   1. H? th?ng nghi?n và sàng RAP Thi?t b? hình vòm ng?n v?t li?u b? k?t trong thùng.
    B?ng chuy?n c?p li?u chu?n xác ??m b?o kh? n?ng tr?n ?n ??nh
    B? gi?m t?c th??ng hi?u n?i ti?ng mang l?i c?ng su?t can b?ng và ?n ??nh

  Fujian Tietuo Machinery Co.,Ltd.
  ??a ch?: Tangxi Industrial District of Luojiang,Quanzhou City,Fujian Province,China.
  ?i?n tho?i: +86-595-22091687
  Email: marketing@fjttm.com
  Ng??i liên h?: Cindy Yang

  中文字幕免费无线观看