1. Trang ch?
  2. Ph? tùng
  3. B?n ch?a nh?a ???ng
  B?n ch?a nh?a ???ng
  Th?ng s? k? thu?t c?a B?n ch?a nh?a ???ng
  B?n ch?a nh?a ???ng Model YK-5
  Model No. YK-5
  Dung tích 5m2
  N?ng su?t 2T/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 3.75kw
  Tiêu th? nhiên li?u Than ?á: 13-15KG/T
  Nhi?t ?? x? 150-180°C
  B?n ch?a nh?a ???ng Model YK-10
  Model No. YK-10
  Dung tích 10m2
  N?ng su?t 3-4T/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 9.8kw
  Tiêu th? nhiên li?u Than ?á: 13-15KG/T
  Nhi?t ?? x? 150-180°C
  B?n ch?a nh?a ???ng Model YK-30
  Model No. YK-30
  Dung tích 30m2
  N?ng su?t 5-6T/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 11.8kw
  Tiêu th? nhiên li?u Than ?á: 13-15KG/T
  Nhi?t ?? x? 150-180°C
  B?n ch?a nh?a ???ng Model YK-40
  Model No. YK-40
  Dung tích 40m2
  N?ng su?t 6-8T/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 11.8kw
  Tiêu th? nhiên li?u Than ?á: 13-15KG/T
  Nhi?t ?? x? 150-180°C
  B?n ch?a nh?a ???ng Model YK-50
  Model No. YK-50
  Dung tích 50m2
  N?ng su?t 6-9T/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 11.8kw
  Tiêu th? nhiên li?u Than ?á: 13-15KG/T
  Nhi?t ?? x? 150-180°C
  B?n ch?a nh?a ???ng Model RL-5
  Model No. RL-5
  Dung tích 5m2
  N?ng su?t 2 T/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 3.75kw
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O: 5-7.5KG/FT
  Nhi?t ?? x? 150-180°C
  B?n ch?a nh?a ???ng Model RL-10
  Model No. RL-10
  Dung tích 10m2
  N?ng su?t 3-4 T/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 9.8kw
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O: 5-7.5KG/FT
  Nhi?t ?? x? 150-180°C
  B?n ch?a nh?a ???ng Model RL-30
  Model No. RL-30
  Dung tích 30m2
  N?ng su?t 5-6 T/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 11.8kw
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O: 5-7.5KG/FT
  Nhi?t ?? x? 150-180°C
  B?n ch?a nh?a ???ng Model RL-40
  Model No. RL-40
  Dung tích 40m2
  N?ng su?t 6-8 T/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 11.8kw
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O: 5-7.5KG/FT
  Nhi?t ?? x? 150-180°C
  B?n ch?a nh?a ???ng Model RL-50
  Model No. RL-50
  Dung tích 50m2
  N?ng su?t 6-9 T/h
  C?ng su?t t?ng c?a tr?m 11.8kw
  Tiêu th? nhiên li?u D?u F.O: 5-7.5KG/FT
  Nhi?t ?? x? 150-180°C

  M? t? B?n ch?a nh?a ???ng
  1. M?t ph? tùng thi?t y?u và ti?t ki?m n?ng l??ng cho thi?t b? tr?n asphalt, tích h?p b?n ch?a nh?a ???ng, làm ?m, kh? n??c, gia nhi?t, v?n chuy?n, v.v…
  2. ?ay là m?t lo?i ph? tùng c? ??nh ho?c di ??ng c?n thi?t và ly t??ng cho nhi?u lo?i tr?m tr?n asphalt nh? kh? n?ng v?n hành d? dàng và hi?u qu? n?ng l??ng cao

  Fujian Tietuo Machinery Co.,Ltd.
  ??a ch?: Tangxi Industrial District of Luojiang,Quanzhou City,Fujian Province,China.
  ?i?n tho?i: +86-595-22091687
  Email: marketing@fjttm.com
  Ng??i liên h?: Cindy Yang

  中文字幕免费无线观看