1. Trang ch?
  2. Ph? tùng
  3. Máy ph?i li?u
  Máy ph?i li?u
   Máy ph?i li?u
  Th?ng s? k? thu?t c?a Máy ph?i li?u
  Máy ph?i li?u Model PZ30
  Model No. PZ30
  Dung tích thùng ??n 2.3m3
  S? l??ng thùng nhi?u ng?n 3 4
  Gi?i h?n tr?ng l??ng 8t-20t 15t-30t
  C?ng su?t 3kw 3kw
  Máy ph?i li?u Model PZ50
  Model No. PZ50
  Dung tích thùng ??n 5m3
  S? l??ng thùng nhi?u ng?n 3 4
  Gi?i h?n tr?ng l??ng 30t-60t 30t-80t
  C?ng su?t 5.5kw 7.5kw

  M? t? Máy ph?i li?u
  1. Máy ph?i li?u seri PZ ch? y?u bao g?m thùng ch?a, c? c?u ??nh l??ng electron tích l?y, b?ng chuy?n, v.v…
  2. Nhi?u v?t li?u có th? ???c ??nh l??ng t? ??ng và theo t? l? b?i máy ph?i li?u d?a trên t? l? bê t?ng nh?a ?? thi?t l?p tr??c

  Fujian Tietuo Machinery Co.,Ltd.
  ??a ch?: Tangxi Industrial District of Luojiang,Quanzhou City,Fujian Province,China.
  ?i?n tho?i: +86-595-22091687
  Email: marketing@fjttm.com
  Ng??i liên h?: Cindy Yang

  中文字幕免费无线观看