1. Trang ch?
  2. Ph? tùng
  3. Thi?t b? l?c ki?u ??t
  Thi?t b? l?c ki?u ??t
   Thi?t b? l?c ki?u ??t

  M? t? Thi?t b? l?c ki?u ??t
  Thi?t b? l?c ki?u ??t kh?ng b?i ?áng tin c?y là s? c?n thi?t cho quá trình tr?n asphalt. Thi?t b? l?c c?a chúng t?i có c?u trúc v? thép và ???c thi?t k? ?? lo?i b? b?i nh? s? d?ng n??c trong su?t quá trình tr?n asphalt, nh? ?ó khí x? ra có ch?t l??ng t?t h?n.

  Các ??c tr?ng c?a Thi?t b? l?c ki?u ??t
  -Ti?t ki?m n?ng l??ng
  -Than thi?n v?i m?i tr??ng

  Fujian Tietuo Machinery Co.,Ltd.
  ??a ch?: Tangxi Industrial District of Luojiang,Quanzhou City,Fujian Province,China.
  ?i?n tho?i: +86-595-22091687
  Email: marketing@fjttm.com
  Ng??i liên h?: Cindy Yang

  中文字幕免费无线观看