1. Trang ch?
  2. Ph? tùng
  3. Máy nghi?n than ?á
  Máy nghi?n than ?á
   Máy nghi?n than ?á

  M? t? Máy nghi?n than ?á
  1. ?ay là m?t thi?t b? ph? tr? cho bu?ng ??t tr?m tr?n asphalt.
  2. M?t máy nghi?n than ?á c? nh? ???c s? d?ng chính ?? phá v? nh?ng c?c than ?á thành các ph?n nh? phù h?p v?i thi?t b? gia nhi?t c?a tr?m tr?n asphalt.

  Fujian Tietuo Machinery Co.,Ltd.
  ??a ch?: Tangxi Industrial District of Luojiang,Quanzhou City,Fujian Province,China.
  ?i?n tho?i: +86-595-22091687
  Email: marketing@fjttm.com
  Ng??i liên h?: Cindy Yang

  中文字幕免费无线观看