1. Trang ch?
  2. Ph? tùng
  3. H? th?ng nghi?n và sàng RAP
  H? th?ng nghi?n và sàng RAP
  • H? th?ng nghi?n và sàng RAP
  • H? th?ng nghi?n và sàng RAP
  M? t? H? th?ng nghi?n và sàng RAP

  Thùng ??nh l??ng hay Máy ph?i li?u
  1. Thi?t b? hình vòm ng?n v?t li?u b? k?t trong thùng.
  2. B?ng chuy?n c?p li?u chu?n xác ??m b?o kh? n?ng tr?n ?n ??nh
  3. B? gi?m t?c th??ng hi?u n?i ti?ng mang l?i c?ng su?t can b?ng và ?n ??nh
  B?ng chuy?n c?p và B?ng chuy?n x?
  1. Thùng ch?a c?p th?p ??m b?o v?t li?u tái ch? kh?ng b? tràn ra ngoài
  2. Máy làm s?ch ch?u ?n mòn phía sau giúp tang tr?ng ho?t ??ng ?n ??nh h?n.
  3. B?ng chuy?n ???c ki?m soát b?i c?ng t?c gi?t chuyên d?ng ?áng tin c?y, c?i thi?n ?? an toàn cho thi?t b?
  4. M?t puli c? l?n ???c l?p ??t trên máy làm s?ch phía tr??c ?? ng?n v?t li?u tái ch? kh?i xam nh?p vào b?ng chuy?n.
  Sàng
  1. Thi?t b? ?i?u ch?nh sàng kh?ng c?n b?o trì (áp d?ng ??ng c? rung OLI c?ng ngh? Y) giúp gi?m thi?u chi phí b?o trì.
  2. C?u trúc ch?u l?c ???c thi?t k? ??c ?áo cho sàng giúp thay sàng nhanh h?n.
  3. Sàng ch?u ?n mòn b?ng mangan n?i ti?ng trong n??c giúp kéo dài tu?i th?.
  4. C?u trúc kín hoàn toàn gi?m thi?u hi?u qu? s? ? nhi?m b?t.
  Nghi?n
  1. Ván ?p ???c ??m b?i lò xo, kh?ng phá h?y ??c tính nguyên b?n c?a v?t li?u tái ch? khi b? b? g?y.
  2. T?m ván ?p và puli ch?u va ??p và ch?ng ?n mòn b?ng crom th?c s? giúp kéo dài tu?i th? cho máy nghi?n.
  3.Thi?t b? ??c ?áo ???c cài ??t ?? giúp ph?i c?p kh?i b? phan tán khi nghi?n

  Th?ng s? k? thu?t c?a H? th?ng nghi?n và sàng RAP
  H? th?ng tái ch? asphalt Model PLZ-30
  Model No. PLZ-30
  N?ng su?t 30T/h
  C?ng su?t b?ng chuy?n si l? 5.5KW
  C?ng su?t ch?ng b?c c?u 0.55KW×2
  C?ng su?t b?ng chuy?n n?p 5.5KW
  C?ng su?t b?ng chuy?n h?i l?i ------
  C?ng su?t sàng rung 5.5KW
  C?ng su?t mày nghi?n 22KW
  C?ng su?t b?ng chuy?n x? 4KW
  C?ng su?t t?ng quát 50KW
  H? th?ng tái ch? asphalt Model PLZ-60
  Model No. PLZ-60
  N?ng su?t 60T/h
  C?ng su?t b?ng chuy?n si l? 5.5KW
  C?ng su?t ch?ng b?c c?u 0.55KW×2
  C?ng su?t b?ng chuy?n n?p 5.5KW
  C?ng su?t b?ng chuy?n h?i l?i 5.5KW
  C?ng su?t sàng rung 5.5KW
  C?ng su?t mày nghi?n 37KW
  C?ng su?t b?ng chuy?n x? 4KW×2
  C?ng su?t t?ng quát 75KW

  Fujian Tietuo Machinery Co.,Ltd.
  ??a ch?: Tangxi Industrial District of Luojiang,Quanzhou City,Fujian Province,China.
  ?i?n tho?i: +86-595-22091687
  Email: marketing@fjttm.com
  Ng??i liên h?: Cindy Yang

  中文字幕免费无线观看