1. Trang ch?
  2. Gi?i thi?u
  Gi?i thi?u
  H? s? c?ng ty

  C?ng ty máy Fujian Tietio, còn ???c g?i v?i cái tên TieTuo, ?i vào ho?t ??ng t? tháng 7 , 2004. T? khi thành l?p ??n nay, Tietuo lu?n n? l?c phát tri?n, s?n xu?t và makerting các s?n ph?m tr?n asphalt. T?i th?i ?i?m ?ó, Tietuo có c?ng ngh? s?n xu?t hoàn h?o và m?t d?i ?a d?ng s?n ph?m. Hi?n nay, nhi?u dòng s?n ph?m c?nh tranh ???c c?ng ty cung c?p, bao g?m tr?m tr?n asphalt ??nh l??ng, tr?m tái ch? c? ??nh ph? tr?, tr?m tr?n v?a kh?, h? th?ng nghi?n và sàng RAP, v.v….

  V?i thi?t b? s?n xu?t tiên ti?n v??t tr?i cùng ??i ng? nhan viên ?u tú, Tietuo có t?c ?? t?ng tr??ng nhanh v?i h?n 90 b?ng sáng ch? và phát minh khác nhau.

  Bên c?nh ?ó, m?t h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng nhi?u m?c ???c trang b?, cho phép xác l?p s?n xu?t theo th?i gian và hi?u su?t. Ngoài ra, h? th?ng ?i?u khi?n hoàn ch?nh và tuan th? ch?t l??ng nghiêm ng?t ???c áp d?ng vào quy trình s?n xu?t th?ng qua các trung tam ki?m nghi?m t? ??ng và tr?m ki?m tra k? thu?t cho s?n ph?m tr??c khi ??n tay khách hàng. Có ch? ??ng trong n??c và trên th? tr??ng qu?c t?.

  Là m?t doanh nghi?p theo ??nh h??ng khách hàng, Tietuo phan lo?i chi ti?t s?n ph?m theo nhu c?u khách hàng nh?m cung c?p các s?n ph?m tr?m tr?n asphalt tùy ch?n t?t h?n. Ngoài ra, Tietuo c?ng xay d?ng th? tr??ng r?ng và m?ng l??i d?ch v? bao trùm m?i thành ph? t?i Trung Qu?c và 50 qu?c gia t?i chau ?u, chau á và chau Phi.

  Bên c?nh ?ó, các s?n ph?m c?a Tietuo có th? ph?n l?n t?i Trung Qu?c. tr?m tr?n asphalt di ??ng chi?m h?n 60% th? ph?n t?i th? tr??ng Trung Qu?c, và thi?t b? tái ch? RAP c?ng chi?m th? ph?n cao trong n?n kinh t? trong n??c.

  Nguyên t?c ho?t ??ng c?a Tietuo
  L?y tiêu chí d?ch v? khách hàng chu ?áo và ch?t l??ng s?n ph?m tuy?t v?i làm nguyên t?c ho?t ??ng, Tietuo ?? c?ng hi?n nh?m ??t ???c b??c phát tri?n b?n v?ng v?i nh?ng c?i ti?n v? c?ng ngh?, d?ch v? khách hàng xuyên su?t c?ng nh? là c?ng ngh? s?n xu?t ch?t l??ng cao.Tietuo tin t??ng r?ng ?i?u này s? góp ph?n ??t ???c l?i ích x? h?i, l?i ích m?i tr??ng và l?i ích kinh t? m?t cách khiêm nh??ng.

  C?ng ngh?, d?ch v? và ch?t l??ng
  Khu c?ng nghi?p Tietuo ???c trang b? thi?t b? c?t plasma ?i?u khi?n PC c?ng ngh? cao, máy u?n, máy ti?n, máy hàn hi?u n?ng cao, máy ph? b? m?t, c?ng nh? là nhi?u thi?t b? máy móc khác.

  Nh?m ?em l?i ch?t l??ng t?t h?n , Tietuo ti?n hành b??c ki?m tra nguyên li?u ??u vào cho m?i b? phan, chi ti?t máy ??t hàng t? các c?ng ty khác tr??c khi ??a vào x??ng. Nh?m chuyên nghi?p hóa h?n, Tietuo c?ng ti?n hành ?ào t?o cho ??i ng? nhan viên ??u ??n. ?ào t?o th?c hành lu?n là ?u tiên s? m?t c?a chúng t?i.

  Nh?m ??a t?i ch?t l??ng d?ch v? khách hàng t?t h?n, Tietuo xay d?ng ??i ng? d?ch v? chuyên nghi?p v?i các thành viên ??m trách v? m?ng l?p ??t, v?n hành, s?a ch?a và b?o trì s?n ph?m.

  V?i h?n 12 n?m phát tri?n, Tietuo ?? cho ra ??i m?t h? th?ng cung ?ng s?n xu?t và d?ch v? hoàn h?o, hi?u su?t, cho phép v?n t?i hành hóa trong th?i gian ng?n, cung ?ng ph? tùng và ?áp ?ng gi?i quy?t s? c? cho khách hàng nhanh chóng.

  Tietuo lu?n chú tr?ng vào nghiên c?u c?ng ngh? và tham kh?o k? thu?t. hi?n nay, chúng t?i ?? giành ???c nhi?u b?ng khen và gi?y ch?ng nh?n t? nhi?u t? ch?c qu?c gia, bao g?m h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng ISO9001-2000, h? th?ng qu?n ly m?i tr??ng GB/T24001-20044 IDT ISO14001 và GB/T28001-2001, c?ng nh? là ch??ng trình ??m b?o ch?t l??ng qu?c gia QA, c?c ki?m ??nh ch?t l??ng s?n ph?m EQC, và c?c ki?m tra ??nh ch?t l??ng hình ?nh EQC.

  Tietuo lu?n tin t??ng r?ng khi chúng ta s?m n? l?c phát tri?n s?n ph?m, chúng ta s? n?m b?t ???c th? tr??ng trong m?t t??ng lai kh?ng xa.

  Fujian Tietuo Machinery Co.,Ltd.
  ??a ch?: Tangxi Industrial District of Luojiang,Quanzhou City,Fujian Province,China.
  ?i?n tho?i: +86-595-22091687
  Email: marketing@fjttm.com
  Ng??i liên h?: Cindy Yang

  中文字幕免费无线观看