• Ch?ng nh?n

  C?NG TY TNHH MáY MóC là nhà s?n xu?t tr?m tr?n asphalt t?i Trung Qu?c, ?? có h?n 20 n?m kinh nghi?m s?n xu?t tr?m tr?n asphalt di ??ng, tr?m tr?n asphalt ??nh l??ng và tr?m tái ch? RAP. Tr?m tr?n asphalt ???c s? d?ng r?ng r?i cho các c?ng trình lát bê t?ng nh?a c?p cao và b?o trì ???ng. Chúng t?i lu?n quan tam t?i ch?t l??ng tr?m tr?n asphalt, t? v?t li?u, hu?n luy?n c?ng nhan, các khau gia c?ng và s?n xu?t. Chúng t?i ?? ??t ch?ng nh?n ISO9001 và OSHMS. Tr?m tr?n asphalt ch?t l??ng cao cho nhu c?u c?a khách hàng. Chào m?ng!

  Danh hi?u
  • Top 10 th??ng hi?u ?nh h??ng nh?t trong n?n c?ng nghi?p máy móc k? thu?t
  • Th??ng hi?u hàng ??u Trung Qu?c v?i tr?m tái ch? asphalt RLBZ2000 (thêm vào tr?m tr?n asphalt, LB1500 + tr?m tái ch? asphalt RAP RLBZ (M) 1000 (phiên b?n ti?ng Anh)
  • Th??ng hi?u hàng ??u Trung Qu?c v?i tr?m tái ch? asphalt RLBZ2000 (thêm vào tr?m tr?n asphalt, LB1500 + tr?m tái ch? asphalt RAP RLBZ (M) 1000 (phiên b?n ti?ng Anh)
  • C? s? s?n xu?t máy móc b?o d??ng ???ng c?a Trung Qu?c v?i máy tr?n asphalt c? nh?, tr?m tr?n và tái ch? asphalt
  • Top 50 nhà s?n xu?t máy móc xay d?ng c?a Trung Qu?c n?m 2015
  • Top 50 s?n ph?m máy móc xay d?ng Trung Qu?c n?m 2015
  • Top 10 các th??ng hi?u ?nh h??ng nh?t trong n?n c?ng nghi?p máy móc k? thu?t
  • Gi?i ba cup Jinyu cho tr?m tr?n v?a kh?
  • Trung tam c?ng ngh? doanh nghi?p t?nh Phúc Ki?n
  • Trung tam nghiên c?u k? thu?t t?nh Phúc Ki?n cho tr?m tái ch? asphalt
  • Phó ch? t?ch n?n c?ng nghi?p s?n xu?t thi?t b? thành ph? Tuy?n Chau
  • Trung tam nghiên c?u k? thu?t t?nh Phúc Ki?n cho tr?m tái ch? asphalt
  • Doanh nghi?p d?ch v? th?a m?n ng??i dùng c?p qu?c gia
  • Doanh nghi?p hòa h?p
  • S?n ph?m m?i c?p qu?c gia v?i tr?m tr?n và tái ch? bê t?ng nh?a nóng liên t?c RQLB-40+20
  • Doanh nghi?p c?ng ngh? cao và ch? ch?t c?a ch??ng trình ng?n ?u?c qu?c gia
  • Doanh nghi?p ?óng góp vào b?o d??ng ???ng
  • Doanh nghi?p c?ng ngh? cao t?nh Phúc Ki?n n?m 2015
  • Th??ng hi?u n?i ti?ng t?nh Phúc Ki?n 2012
  • Doanh nghi?p c?ng ngh? cao 2012
  • Doanh nghi?p có s?c c?nh tranh Phúc Ki?n v?i quy?n s? h?u trí tu?
  • S?n ph?m m?i Phúc Ki?n n?m 2009 v?i máy tr?n asphalt liên t?c seri QLB
  • Doanh nghi?p c?ng ngh? tan ti?n Phúc Ki?n
  • S?n ph?m th??ng hi?u n?i ti?ng t?nh Phúc Ki?n 2014 v?i tr?m tái ch? asphalt TTM, TM+
  • Top 30 nhà s?n xu?t máy móc xay d?ng c?a Trung Qu?c
  • Ch?ng nh?n CU TR c?a Nga
  • Top 50 s?n ph?m máy móc xay d?ng Trung Qu?c 2011
  • Top 50 s?n ph?m máy móc xay d?ng Trung Qu?c 2010

  Fujian Tietuo Machinery Co.,Ltd.
  ??a ch?: Tangxi Industrial District of Luojiang,Quanzhou City,Fujian Province,China.
  ?i?n tho?i: +86-595-22091687
  Email: marketing@fjttm.com
  Ng??i liên h?: Cindy Yang

  中文字幕免费无线观看