1. Trang ch?
  2. Th?m quan c?ng ty
  Th?m quan c?ng ty
  Nhà máy

  C?ng ty TNHH máy móc Tietuo có di?n tích h?n 55,000 m2, v?i nhà máy s?n xu?t chi?m 36,000 m2.

  ??i ng? nhan viên t?n t?y

  Nh? s? h?p tác v?i các tr??ng ??i h?c n?i ti?ng, Tietuo ?? thi?t l?p trung tam R&D chuyên nghi?p cho s? phát tri?n c?t l?i trong ngành tr?m tr?n asphalt. Tietuo ?? ??t ???c h?n 40 ch?ng nh?n, bao g?m ch?ng nh?n c?ng d?ng và sáng ch? trong l?nh v?c tr?m tr?n asphalt.

  Nhà kho
  X??ng s?n xu?t
  Phòng ?i?u khi?n ?i?n
  V?n chuy?n s?n ph?m

  Fujian Tietuo Machinery Co.,Ltd.
  ??a ch?: Tangxi Industrial District of Luojiang,Quanzhou City,Fujian Province,China.
  ?i?n tho?i: +86-595-22091687
  Email: marketing@fjttm.com
  Ng??i liên h?: Cindy Yang

  中文字幕免费无线观看