1. Trang ch?
  2. M?u d? án
  M?u d? án

  T? khi ???c thành l?p n?m 2004, Tietuo ?? chú tr?ng vào s?n xu?t tr?m tr?n asphalt di ??ng, tr?m tr?n asphalt c? ??nh, tr?m tái ch? Rap và tr?m tr?n v?a kho. Ngoài ra, Tietuo còn có th? cung ?ng tr?m tr?n asphalt theo các yêu c?u ?a d?ng c?a khách hàng.

  Hi?n t?i, Tietuo ?? xay d?ng m?ng l??i bán hàng và d?ch v? r?ng kh?p, bao ph? h?n 50 thành ph? t?i trung Qu?c và h?n 40 qu?c gia t?i chau ?u, chau á, chau Phi, v,v…

  Tietuo ?? chính th?c ?i vào th? tr??ng Thái Lan v?i tr?m tái ch? RAP theo yêu c?u.

  Trong th?i gian g?n ?ay, tr?m tái ch? RAP theo yêu c?u TS2010 c?a Tietuo ?? ???c l?p ??t cho khách hàng t?i Thái Lan, ?ánh d?u b??c ?i vào th? tr??ng Thái chính th?c c?a Tietuo.

  Tietuo kh?ng ch? là c?ng ty ??u tiên chú tr?ng vào nghiên c?u, phát tri?n và s?n xu?t tr?m tái ch? RAP mà còn chuyên tam vào v?n ?? b?o v? m?i tr??ng. May m?n thay, khái ni?m s?n xu?t xanh c?a Tietuo ?? giành ???c s? ?u ái qu?c t? c?a nhi?u khách hàng. Cho t?i hi?n t?i, Tietuo t? tin r?ng s? ti?p t?c s?n xu?t các s?n ph?m than thi?n v?i m?i tr??ng ?? t?o ra nhi?u l?i nhu?n h?n n?a cho khách hàng.


  M?t máy tr?n asphalt m?i c?a Tietuo ???c l?p ??t t?i Nga

  G?n ?ay, tr?m tr?n asphalt GLB2000 c?a Tietuo ?? chính th?c ???c l?p ??t t?i Nga và ?i vào s?n xu?t, mang l?i nhi?u thu?n l?i cho c?ng trình lát ???ng t?i ?ay.

  ?i?u ?áng nói là m?i th? liên quan t?i tr?m tr?n asphalt GLB2000 ??u ?áp ?ng hoàn h?o các nhu c?u c?a khách hàng, nh? th?i gian l?p ??t, nhi?m v? t?i s?n xu?t, c?ng th?c và ch?t l??ng c?a h?n h?p bê t?ng nh?a. Nh? ?ó, khách hàng t?i Nga ?ánh giá r?t cao s?n ph?m c?a chúng t?i.

  Tr?m tr?n asphalt GLB2000 là s?n ph?m ??t theo yêu c?u, áp d?ng thi?t k? kh?ng thép k?t c?u, giúp l?p ??t nhanh chóng và ??n gi?n. Ngoài ra, m?i c?u thành s? d?ng trong tr?m ??u ???c thi?t k? m?-?un, giúp ??n gi?n hóa quá trình cài ??t và rút ng?n th?i gian l?p ??t. V?i m?ch ?i?n, tr?m áp d?ng c?ng t?c k?t n?i nhanh, mang l?i s? cài ??t nhanh và ti?t ki?m th?i gian.

  Hi?n t?i, tr?m tr?n asphalt GLB2000 ?? ?i vào s?n xu?t, s?n l??ng ??u ra hàng ngày ??t 200T.
  V?i quá trình s?n xu?t c?a tr?m, Tietuo c? ??i ng? k? thu?t chuyên nghi?p t?i t?n n?i, h??ng d?n khách hàng cách v?n hành. D?ch v? này nh?m ??m b?o khách hàng quen v?i tr?m trong th?i gian ng?n. Theo cách này, các kinh nghi?m quy báu s? ???c mang t?i cho khách hàng.

  Theo ph??ng th?c phát tri?n v?i th? tr??ng qu?c t? c?a Tietuo, thách th?c lu?n ?i cùng v?i c? h?i. Nh?ng hi?n t?i, Tietuo s? n?m b?t l?y c? h?i, ??u tranh cho s? phát tri?n c?a tr?m tr?n asphalt, mang t?i d?ch v? t?t h?n cho khách hàng.

  Fujian Tietuo Machinery Co.,Ltd.
  ??a ch?: Tangxi Industrial District of Luojiang,Quanzhou City,Fujian Province,China.
  ?i?n tho?i: +86-595-22091687
  Email: marketing@fjttm.com
  Ng??i liên h?: Cindy Yang

  中文字幕免费无线观看