1. Trang ch?
  2. Gi?i thi?u
  3. L?ch s? phát tri?n
  L?ch s? phát tri?n

  2017
  Top 10 doanh nghi?p trong ngành cung ?ng tr?m tr?n asphalt trong n?a ??u n?m 2017

  2016
  Nhà cung c?p thi?t b? lát bê t?ng asphalt n?i ti?ng

  2015
  Tietuo giành ???c ch?ng nh?n CU-TR (Custom Union Technical Regulation)
  Tr?m tu?n hoàn asphalt c?a Tietuo ?? chi?n th?ng trong cu?c thi: “s?n ph?m danh ti?ng t?nh Phúc Ki?n”; Thi?t b? tr?n và tái ch? bê t?ng nh?a ?a ch?c n?ng ???c bình ch?n là d? án tiêu bi?u c?a thành ph? Tuy?n Chau;
  Day chuy?n s?n xu?t ??ng c? kh? hi?u su?t th?ng minh ???c ch?p thu?n, Thi?t b? tái ch? asphalt TS (W) giành ???c gi?i th??ng “ Top 50 s?n ph?m tiêu bi?u n?m 2015”

  2014
  Tietuo có tên trong “ Trung tam nghiên c?u c?ng ngh? phát tri?n thi?t b? tái ch? asphalt t?nh Phúc Ki?n”
  Thi?t b? tu?n hoàn asphalt và thi?t b? tr?n asphalt c?a Tietuo v??t qua kì giám ??nh hàng hóa cho s?n ph?m m?i và c?ng ngh? m?i c?a t?nh Phúc Ki?n.
  D? án C?ng ngh? tu?n hoàn hi?u qu? và thi?t b? tu?n hoàn asphalt c?a Tietuo ???c ch?p thu?n;
  Tietuo có tên trong danh sách “Các nh?n hàng danh ti?ng c?a t?nh Phúc Ki?n”

  2013
  Tr?m tu?n hoàn asphalt Tietuo TS3020 ???c có tên trong: “Top 50 s?n ph?m máy xay d?ng qu?c gia 2013”
  Tietuo c?ng ???c x??ng tên trong: “Doanh nghi?p làm hài lòng khách hàng 2013”

  2012
  Tietuo có tên trong: “ Doanh nghi?p ph?n ánh s? ti?n b? qu?n ly c?a t?nh Tuy?n Chau”; Tang s?y tái ch? asphalt Tietuo ?? giành gi?i nhì c?a: “ S?n ph?m sáng ch? t?nh Phúc Ki?n”;
  Tr?m tái ch? asphalt Tietuo LB4000+RLBZ2000 có tên trong: “Top 50 s?n ph?m máy xay d?ng qu?c gia 2011”.

  2011
  Tr?m tu?n hoàn asphalt Ttietuo LB1500 + RLBZ (M) 1000 có tên trong danh sách Top 50 s?n ph?m máy c?ng nghi?p 2010;
  Tr?m tu?n hoàn asphalt Tietuo RLBZ2000 và tr?m tu?n hoàn asphalt LB1500 + RLBZ1000 giành ???c gi?i th??ng “ Nh?n hàng danh ti?ng v?n t?i qu?c gia”

  2010
  Tr?m tr?n và tái ch? asphalt di ??ng seri RQLB ???c ?ánh giá là “S?n ph?m tan ti?n t? phát tri?n c?a t?nh Phúc Ki?n”.
  Máy tr?n asphalt liên t?c seri QLB ???c x?p h?ng “S?n ph?m tan ti?n t? phát tri?n c?a t?nh Phúc Ki?n”.
  Máy tr?n asphalt liên t?c tr?ng kép seri SLB ???c ?ánh giá là “S?n ph?m tan ti?n t? phát tri?n c?a t?nh Phúc Ki?n”.
  Tietuo ???c x?p h?ng chính th?c th? ba “C? s? s?n xu?t máy móc b?o d??ng ???ng c?a Trung Qu?c”

  2009
  Tr?m tr?n asphalt seri RGB ???c li?t kê trong “Top 50 s?n ph?m máy móc xay d?ng Trung Qu?c n?m 2008”;
  Tietuo ???c trao t?ng là “Doanh nghi?p ?óng góp xu?t s?c”;
  Tietuo giành gi?i th??ng “Doanh nghi?p n?i b?t v?i 60 n?m s?n xu?t máy móc xay d?ng ???ng c?a Trung Qu?c”;
  Tietuo nh?n gi?i th??ng “Gi?i ??i m?i c?ng ngh? 60 n?m máy móc xay d?ng ???ng c?a Trung Qu?c";
  Tietuo ???c ?ánh giá là “Doanh nghi?p d?ch v? th?a m?n ng??i dùng c?p qu?c gia” trong kh?o sát ch?t l??ng s?n ph?m toàn qu?c máy móc tr?n bê t?ng, máy móc xay d?ng và bào d??ng ???ng, máy móc c?ng trình v?n hành trên cao và máy móc gia c?ng c?t thép”;
  Tr?m tr?n và tái ch? bê t?ng nh?a nóng liên t?c RQLB-40 + 20/20 + 10/30 + 15 ???c gi?i th??ng “S?n ph?m tan ti?n phát tri?n ??c l?p t?nh Phúc Ki?n".

  2008
  Tietuo ???c x?p h?ng là “Doanh nghi?p máy móc xay d?ng ???ng th?a m?n ng??i dùng” khi gi?i th??ng m?i ???c thành l?p.
  Tietuo phát tri?n thành c?ng tr?m tái ch? h?n h?p bê t?ng nh?a seri RLB và tr?m tái ch? bê t?ng nh?a di ??ng ZLB
  Tr?m tr?n và tái ch? asphalt RLB-1000 ???c li?t kê là “TOP50 s?n ph?m máy móc xay d?ng Trung Qu?c n?m 2007” v?i ch?ng nh?n qu?c t?.

  2007
  Thi?t b? tr?n asphalt RLB-1000 ???c li?t kê là “TOP50 s?n ph?m máy móc xay d?ng Trung Qu?c n?m 2007”
  Tietuo ??t danh hi?u "Doanh nghi?p d?ch v? sau bán hàng th?a m?n ng??i dùng", ???c c?p b?i chi nhánh máy móc k? thu?t hi?p h?i qu?n ly ch?t l??ng Trung Qu?c, ?y ban ng??i tiêu dùng máy móc xay d?ng Trung Qu?c và ?y ban vì ng??i tiêu dùng c?a Hi?p h?i c?ng nghi?p máy móc xay d?ng Trung Qu?c.

  2006
  Tietuo ???c ?ánh giá “Doanh nghi?p d?ch v? sau bán hàng th?a m?n ng??i dùng", b?i chi nhánh máy móc k? thu?t hi?p h?i qu?n ly ch?t l??ng Trung Qu?c, ?y ban ng??i tiêu dùng máy móc xay d?ng Trung Qu?c và ?y ban vì ng??i tiêu dùng c?a Hi?p h?i c?ng nghi?p máy móc xay d?ng Trung Qu?c.
  H? th?ng qu?n ly c?a Tietuo ???c ch?ng nh?n "H? th?ng qu?n ly an toàn và s?c kh?e ngh? nghi?p OHSAS18000.
  Tietuo ???c ch?ng nh?n "H? th?ng qu?n ly m?i tr??ng ISO14001: 2004.

  2005
  Tietuo phát tri?n thành c?ng tr?m tr?n asphalt liên t?c QLB;
  Tietuo tri?n thành c?ng tr?m tr?n asphalt di ??ng QLB20;
  Tietuo giành ???c ch?ng nh?n "Doanh nghi?p c?ng ngh? cao t?nh Phúc Ki?n".

  2004
  C?ng ty TNHH máy móc Tietuo ???c thành l?p.
  Tietuo phát tri?n thành c?ng tr?m tr?n asphalt liên t?c tr?ng kép seri SLB
  Tietuo phát tri?n thành c?ng tr?m tái ch?.

  Fujian Tietuo Machinery Co.,Ltd.
  ??a ch?: Tangxi Industrial District of Luojiang,Quanzhou City,Fujian Province,China.
  ?i?n tho?i: +86-595-22091687
  Email: marketing@fjttm.com
  Ng??i liên h?: Cindy Yang

  中文字幕免费无线观看