1. Trang ch?
  2. S?n ph?m
   1. Tr?m tr?n Asphalt di ??ng V?i kh? n?ng s?n xu?t l??ng l?n asphalt ch?t l??ng cao trong th?i gian ng?n, lo?i thi?t b? tr?n asphalt này ???c s? d?ng r?ng r?i nh? m?t ph?n kh?ng th? thi?u trong các c?ng trình xay d?ng và b?o trì ???ng bê t?ng nh?a.
   1. Tr?m tr?n Asphalt ??nh l??ng di ??ng Lo?i máy tr?n asphalt này ???c s? d?ng r?ng r?i trong s?n xu?t asphalt, v?n ???c bi?t ??n là lo?i v?t li?u c?ng nghi?p ?óng vai trò thi?t k? trong các c?ng trình xay d?ng và b?o trì ???ng bê t?ng nh?a.
   1. Tr?m tr?n Asphalt (thùng ch?a thành ph?m tách r?i)C?ng ???c g?i là máy tr?n asphalt, hay tr?m tr?n asphalt ??nh l??ng, lo?i máy tr?n bê t?ng này ???c s? d?ng r?ng r?i trong các c?ng trình xay d?ng ???ng bê t?ng nh?a cao c?p.
   1. Tr?m tr?n Asphalt (thùng ch?a thành ph?m tích h?p) ???c c? ??nh t?i m?t v? trí, ki?u tr?m tr?n asphalt này th??ng ???c s? d?ng ?? s?n xu?t asphalt, ph?c v? xay d?ng và s?a ch?a ???ng b?c cao.
   1. Tr?m tái ch? RAP c? ??nh ph? tr? C?ng ???c bi?t ??n nh? tr?m tái ch? asphalt hay tr?m tái ch? RAP, lo?i thi?t b? tr?n bê t?ng nh?a này ???c s? d?ng chính ?? tái ch? h?n h?p bê t?ng nh?a.
   1. Tr?m tái ch? RAP c? ??nh ??c l?p C?ng ???c bi?t ??n nh? tr?m tái ch? asphalt hay tr?m tái ch? RAP, lo?i thi?t b? tr?n bê t?ng nh?a này ???c s? d?ng chính ?? tái ch? h?n h?p bê t?ng nh?a.
  中文字幕免费无线观看