1. Trang ch?
  2. Gi?i thi?u
  3. Qu?n ly ch?t l??ng
  Qu?n ly ch?t l??ng

  Ch?t l??ng trên t?ng s?n ph?m
  Tr? thành chuyên gia k? thu?t Chúng t?i lu?n ph?n ??u c?i ti?n và nghiên c?u v?i n? l?c và t?n tam kh?ng ng?ng vào c?ng ngh? cao nh?t nh? y?u t? c?t l?i ?? phát tri?n doanh nghi?p. Chúng t?i c?ng có sáng ki?n h?p tác v?i các tr??ng ??i h?c, vi?n nghiên c?u và ??i tác qu?c t?. Nh? ?ó chúng t?i có nhi?u c? h?i h?n ?? trao ??i và h?c h?i, liên t?c hoàn thi?n c?ng nh? t?ng c??ng s?c m?nh c?a c?ng ty.
  Chúng t?i ?? gi?i thi?u thi?t b? tan ti?n và x??ng gia c?ng ??c l?p, v?i các th??ng hi?u n?i ti?ng c?a Nh?t và ??c; Chúng t?i c?ng trang b? thi?t b? ki?m tra ?? chính xác cao và vùng th? nghi?m ?u vi?t. H?n n?a, day chuy?n l?p ráp qu?n ly ch?t ch? và chuyên d?ng toàn b? c?ng ???c ??a vào s? d?ng.

  S?n ph?m ch?t l??ng
  S?n ph?m c?a Tietuo ?? ??t ch?ng nh?n qu?n ly ch?t l??ng ISO9001-2000, ch?ng nh?n h? th?ng qu?n ly m?i tr??ng GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004, và ch?ng nh?n OHSMS GB/T28001-2001, v.v… H? th?ng ki?m soát ch?t l??ng ???c thành l?p, nh? IQC, QA, FQC, ?? tìm ki?m và ki?m tra s?n ph?m t? khau ??u tiên t?i khau cu?i cùng.

  Tr? thành c?ng ty có tính c?nh tranh h?n
  Chúng t?i kh?ng ch? chuyên v? c?ng ngh? hàng ??u và ch? t?o s?n ph?m ch?t l??ng, mà còn t?p trung xay d?ng m?t doanh nghi?p hi?n ??i trong qu?n ly và khoa h?c trong v?n hành, nang cao tính ph? bi?n c?a th??ng hi?u c?ng ty. Chúng t?i s? kh?ng ng?ng theo ?u?i ?? t?t h?n và tr? thành doanh nghi?p m?nh m? nh?t.

  D?ch v? t?t h?n cho khách hàng
  S? cam k?t c?a chúng t?i v? d?ch v? ???c ch?ng minh b?i các danh hi?u và ph?n th??ng. Chúng t?i tin ch?c r?ng: s?n ph?m c?a chúng t?i s? dành ???c ni?m tin c?a khách hàng và d?ch v? s? giành ???c th? tr??ng.

  Fujian Tietuo Machinery Co.,Ltd.
  ??a ch?: Tangxi Industrial District of Luojiang,Quanzhou City,Fujian Province,China.
  ?i?n tho?i: +86-595-22091687
  Email: marketing@fjttm.com
  Ng??i liên h?: Cindy Yang

  中文字幕免费无线观看