1. Trang ch?
  2. Gi?i thi?u
  3. Trung tam d?ch v?
  Trung tam d?ch v?

  Hi?n t?i, Tietuo ?? xay d?ng trung tam d?ch v? khách hàng, v?i ??i ng? h?n 80 nhan viên sau bán hàng. Trung tam có trách nhi?m t?o ra các h? s? khách hàng c? th?. Trong khi ?ó, k? s? sau bán hàng ???c hu?n luy?n k? v? cài ??t thi?t b?, v?n hành, biên so?n h??ng d?n s? d?ng và tra c?u k? thu?t mi?n phí, v.v…

  D?ch v? sau bán hàng:
  Cài ??t thi?t b?, v?n hành, ki?m tra ?? chính xác;
  H? tr? cài ??t và v?n hành mi?n phí;
  Ph?n h?i c?a khách hàng

  Th?ng tin k? thu?t, th?i gian b?o hành và d?ch v? mi?n phí:
  Ch?ng nh?n s?n ph?m, h??ng d?n s? d?ng, quy trình k? thu?t b?o d??ng s?n ph?m và s?a ch?a ???c cung c?p b?i Tietuo.
  C?ng c? và ph? tùng ng?u nhiên c?ng ???c cung c?p;
  Hu?n luy?n mi?n phí cho ng??i v?n hành và ??i ng? b?o d??ng;
  D?ch v? t? v?n k? thu?t mi?n phí;
  Các khóa hu?n luy?n k? thu?t ??u ??n ???c ??a ??n cho khách hàng;
  D?ch v? theo tu?i th? máy ???c cung c?p.

  Cung c?p c?u thành ?úng lúc:
  M?i c?u thành s?a ch?a ??u ???c s?n xu?t t? x??ng s?n xu?t c?a Tietuo. Do ?ó ??u là hàng chính h?ng.

  Fujian Tietuo Machinery Co.,Ltd.
  ??a ch?: Tangxi Industrial District of Luojiang,Quanzhou City,Fujian Province,China.
  ?i?n tho?i: +86-595-22091687
  Email: marketing@fjttm.com
  Ng??i liên h?: Cindy Yang

  中文字幕免费无线观看