1. Trang ch?
  2. Sitemap

  C?ng ty máy móc Fujian Tietio, còn ???c bi?t ??n v?i tên g?i Tietuo, ?i vào ho?t ??ng t? tháng 7, 2004. K? t? khi thành l?p ??n nay, Tietuo lu?n n? l?c h?t mình ?? x?n xu?t mà marketing cho th? tr??ng các s?n ph?m tr?n bê t?ng nh?a asphalt.

  ???c thành l?p t? 2004, Tietuo s? h?u day chuy?n hoàn thi?n và m? r?ng cho tr?m tr?n asphalt và thi?t b? tái ch? RAP. ??n này Tietuo ?? tr? thành nhà s?n xu?t qu?c gia tr?m tr?n asphalt và thi?t b? tái ch? RAP. Chi ti?t

  V?i kh? n?ng s?n xu?t l??ng l?n asphalt ch?t l??ng cao trong th?i gian ng?n, lo?i thi?t b? tr?n asphalt này ???c s? d?ng r?ng r?i nh? m?t ph?n kh?ng th? thi?u trong các c?ng trình xay d?ng và b?o trì ???ng bê t?ng nh?a.

  V?i kh? n?ng s?n xu?t l??ng l?n asphalt ch?t l??ng cao trong th?i gian ng?n, lo?i thi?t b? tr?n asphalt này ???c s? d?ng r?ng r?i nh? m?t ph?n kh?ng th? thi?u trong các c?ng trình xay d?ng và b?o trì ???ng bê t?ng nh?a.

  Lo?i máy tr?n asphalt này ???c s? d?ng r?ng r?i trong s?n xu?t asphalt, v?n ???c bi?t ??n là lo?i v?t li?u c?ng nghi?p ?óng vai trò thi?t k? trong các c?ng trình xay d?ng và b?o trì ???ng bê t?ng nh?a.

  C?ng ???c g?i là máy tr?n asphalt, hay tr?m tr?n asphalt ??nh l??ng, lo?i máy tr?n bê t?ng này ???c s? d?ng r?ng r?i trong các c?ng trình xay d?ng ???ng bê t?ng nh?a cao c?p.

  ???c c? ??nh t?i m?t v? trí, ki?u tr?m tr?n asphalt này th??ng ???c s? d?ng ?? s?n xu?t asphalt, ph?c v? xay d?ng và s?a ch?a ???ng b?c cao.

  C?ng ???c bi?t ??n nh? tr?m tái ch? asphalt hay tr?m tái ch? RAP, lo?i thi?t b? tr?n bê t?ng nh?a này ???c s? d?ng chính ?? tái ch? h?n h?p bê t?ng nh?a.

  C?ng ???c bi?t ??n nh? tr?m tái ch? asphalt hay tr?m tái ch? RAP, lo?i thi?t b? tr?n bê t?ng nh?a này ???c s? d?ng chính ?? tái ch? h?n h?p bê t?ng nh?a.

  C?NG TY TNHH MáY MóC là nhà s?n xu?t tr?m tr?n asphalt t?i Trung Qu?c, ?? có h?n 20 n?m kinh nghi?m s?n xu?t tr?m tr?n asphalt di ??ng, tr?m tr?n asphalt ??nh l??ng và tr?m tái ch? RAP. Tr?m tr?n asphalt ???c s? d?ng r?ng r?i cho các c?ng trình lát bê t?ng nh?a c?p cao và b?o trì ???ng. Chúng t?i lu?n quan tam t?i ch?t l??ng tr?m tr?n asphalt, t? v?t li?u, hu?n luy?n c?ng nhan, các khau gia c?ng và s?n xu?t. Chúng t?i ?? ??t ch?ng nh?n ISO9001 và OSHMS. Tr?m tr?n asphalt ch?t l??ng cao cho nhu c?u c?a khách hàng. Chào m?ng!

  2017
  Top 10 doanh nghi?p trong ngành cung ?ng tr?m tr?n asphalt trong n?a ??u n?m 2017
  2016
  Nhà cung c?p thi?t b? lát bê t?ng asphalt n?i ti?ng

  Hi?n t?i, Tietuo ?? xay d?ng trung tam d?ch v? khách hàng, v?i ??i ng? h?n 80 nhan viên sau bán hàng. Trung tam có trách nhi?m t?o ra các h? s? khách hàng c? th?. Trong khi ?ó, k? s? sau bán hàng ???c hu?n luy?n k? v? cài ??t thi?t b?, v?n hành, biên so?n h??ng d?n s? d?ng và tra c?u k? thu?t mi?n phí, v.v…

  C?ng ty TNHH máy móc Tietuo có di?n tích h?n 55,000 m2, v?i nhà máy s?n xu?t chi?m 36,000 m2.

  T? khi ???c thành l?p n?m 2004, Tietuo ?? chú tr?ng vào s?n xu?t tr?m tr?n asphalt di ??ng, tr?m tr?n asphalt c? ??nh, tr?m tái ch? Rap và tr?m tr?n v?a kho. Ngoài ra, Tietuo còn có th? cung ?ng tr?m tr?n asphalt theo các yêu c?u ?a d?ng c?a khách hàng.

  ?ay là m?t lo?i ph? tùng c? ??nh ho?c di ??ng c?n thi?t và ly t??ng cho nhi?u lo?i tr?m tr?n asphalt nh? kh? n?ng v?n hành d? dàng và hi?u qu? n?ng l??ng cao

  M?t ph? tùng thi?t y?u và ti?t ki?m n?ng l??ng cho thi?t b? tr?n asphalt, tích h?p b?n ch?a nh?a ???ng, làm ?m, kh? n??c, gia nhi?t, v?n chuy?n, v.v…

  Nhi?u v?t li?u có th? ???c ??nh l??ng t? ??ng và theo t? l? b?i máy ph?i li?u d?a trên t? l? bê t?ng nh?a ?? thi?t l?p tr??c

  Phù h?p v?i máy tr?n asphalt, lo?i ph? tùng c?a tr?m tr?n asphalt này ???c s? d?ng ?? ch?a asphalt sau khi ?? ???c tr?n

  Thi?t b? l?c ki?u ??t kh?ng b?i ?áng tin c?y là s? c?n thi?t cho quá trình tr?n asphalt. Thi?t b? l?c c?a chúng t?i có c?u trúc v? thép và ???c thi?t k? ?? lo?i b? b?i nh? s? d?ng n??c trong su?t quá trình tr?n asphalt, nh? ?ó khí x? ra có ch?t l??ng t?t h?n.

  Thi?t b? l?c ki?u túi là lo?i thi?t b? ph? tr? c?a máy tr?n atfan. Cùng v?i máy tr?n và máy s?y, nó có th? giúp t?ng n?ng su?t tr?m tr?n atfan v?i kh? n?ng v?n hành d? dàng.

  M?t máy nghi?n than ?á c? nh? ???c s? d?ng chính ?? phá v? nh?ng c?c than ?á thành các ph?n nh? phù h?p v?i thi?t b? gia nhi?t c?a tr?m tr?n asphalt.

  Máy nghi?n m?n than ?á là m?t thi?t b? ph? tr? c?a bu?ng ??t. Nó ???c s? d?ng ?? nghi?n các mi?ng than ?á l?n thành b?t, nh? ?ó than có th? ???c ??t ??u trong bu?ng ??t.

  Thi?t b? hình vòm ng?n v?t li?u b? k?t trong thùng.
  B?ng chuy?n c?p li?u chu?n xác ??m b?o kh? n?ng tr?n ?n ??nh
  B? gi?m t?c th??ng hi?u n?i ti?ng mang l?i c?ng su?t can b?ng và ?n ??nh

  中文字幕免费无线观看